top of page

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 1 november 2023.

Algemene Voorwaarden voor Rosanna's Garden.

Dit zijn de meest recente Algemene Voorwaarden voor Rosanna's Garden.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website "Rosanna's Garden" (hierna "de website" genoemd) en de diensten die worden aangeboden door Rosanna's Garden.

2. Definities

• Rosanna's Garden:

Verwijst naar Rosanna's Garden, gevestigd te Au riollaan 66a, 3527EW UtrechtUtrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85674362, en met als BTW-identificatienummer NL004129044B56. Rosanna's Garden is de aanbieder van diverse diensten, waaronder Intuïtieve Energie Readings, Healings, Stilte Retraites, Wildplukwandelingen, Cursussen en TrajectenTrajecten, zoals beschreven op de website van Rosanna's Garden.

• Klant:

Verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Rosanna's Garden.
• 
Overeenkomst:

Verwijst naar de overeenkomst tussen Rosanna's Garden en de klant met betrekking tot de levering van diensten.

3. Gebruik van de Website

a. De website is vrij toegankelijk voor het publiek en biedt toegang tot inspirerende blogposts en informatie over de diensten aangeboden door Rosanna's Garden.
b. Door de website te gebruiken, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

4. Registratie en Nieuwsbrief

a. Je kunt je vrijwillig registreren op de website om diensten te boeken. De verstrekte persoonlijke informatie zal worden gebruikt voor het beheren van afspraken en nieuwsbrieven.
b. De verstrekte informatie zal worden opgenomen in de lijst van geabonneerden voor de nieuwsbrief. Abonnees kunnen zich op elk moment uitschrijven via een "unsubscribe" link in de nieuwsbrief.

5. Cookies en Tracking

a. De website maakt gebruik van essentiële cookies en statistische cookies om de website te optimaliseren. Bij het betreden van de website zal een cookiebanner verschijnen om je toestemming te vragen voor het gebruik van niet-essentiële cookies. Je kunt je voorkeuren beheren via de cookiebanner.

6. Privacybeleid

a. We respecteren je privacy. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

7. Intellectuele Eigendom

a. Alle inhoud op de website, inclusief tekst, afbeeldingen en andere media, zijn beschermd door auteursrechten en andere toepasselijke wetten. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, verspreiden of gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

8. Aansprakelijkheid en Garantie

a. De website is bedoeld voor informatieve doeleinden en biedt geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of effectiviteit van de inhoud. Rosanna's Garden is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

9. Overeenkomst en Diensten van Rosanna's Garden

a. Rosanna's Garden biedt diensten zoals Intuïtieve Energie Readings, Healings, Stilte Retraites, Wildplukwandelingen, Cursussen en Trajecten (hierna "de diensten" genoemd).


b. Door gebruik te maken van de diensten van Rosanna's Garden ga je akkoord met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

c. Rosanna's Garden biedt verschillende diensten, waaronder Intuïtieve Energie Readings, Healings, Stilte Retraites en Wildplukwandelingen. Details en prijzen van deze diensten zijn te vinden op de website.

d. Het boeken van diensten bij Rosanna's Garden houdt in dat je akkoord gaat met de verstrekte prijzen en beschikbaarheid. De betaling voor de diensten moet worden voldaan volgens de op de website vermelde betalingsmethoden.

e. Rosanna's Garden zal zich inspannen om de geboekte diensten te leveren zoals beschreven op de website. De resultaten van Intuïtieve Energie Readings, Healings, Stilte Retraites, Wildplukwandelingen, C ursussen en Trajec ten kunnen echter variëren en zijn afhankelijk van individuele factoren. Rosanna's Garden kan geen garanties bieden met betrekking tot de resultaten van deze diensten.


f. Voor annulering van geboekte diensten, neem zo snel mogelijk contact op met Rosanna's Garden via e-mail. De annuleringsvoorwaarden zijn zoals beschreven op de website en on deraan in artikel 14.

g. Rosanna's Garden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de beschikbaarheid en prijzen van de diensten. Dergelijke wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

10. Geschillen en Toepasselijk Recht

a. In geval van geschillen met betrekking tot de diensten van Rosanna's Garden, zullen we proberen om deze in goed vertrouwen op te lossen. Als een oplossing niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Utrecht, Nederland.
b. Deze overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

11. Onderbreking van de Diensten en Overmacht

a. Rosanna's Garden is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn zowel Rosanna's Garden als de klant gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.


b. Rosanna's Garden is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Rosanna's Garden weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Rosanna's Garden kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Rosanna's Garden een overeenkomst is aangegaan.


c. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
 

d. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Rosanna's Garden onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Rosanna's Garden, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Rosanna's Garden, wanprestatie door leveranciers van Rosanna's Garden waardoor Rosanna's Garden haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Rosanna's Garden of diens leveranciers.
 

e. Bij overmacht heeft Rosanna's Garden tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Rosanna's Garden in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

12. Duur Overeenkomst en Beëindiging

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de boekin gsgegevens of de
offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 

b. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
 

c. Beide partijen, zowel klant als Rosanna's Garden, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 

d. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Rosanna's Garden de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
 

 • Aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • Ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

 • Het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

 • Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Rosanna's Garden voortvloeiende verplichting;

 • Klant inbreuk maakt op rechten van derden;

 • Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Rosanna's Garden;

 • Klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

 • Bij terugkerende betalingsproblemen.


e. Rosanna's Garden zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 

f. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Rosanna's Garden vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 

g. Rosanna's Garden behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Rosanna's Garden overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

13. Conformiteit

a. Rosanna's Garden zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Rosanna's Garden in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
 

b. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Rosanna's Garden worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Rosanna's Garden aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Rosanna's Garden.
 

c. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Rosanna's Garden te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Rosanna's Garden, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

14. Bijzondere Bepalingen
Trajecten, Cursussen, Stilte Retraites, Wildplukwandelingen, Readings en Healings

a. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject, cursus, Stilte Retraite, Wildplukwandeling, Reading of Healing al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Rosanna's Garden aan te bieden of te doen geven.
 

b. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontlenen aan het traject, de cursus, Stilte Retraite, Wildplukwandeling, Reading of Healing, en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Rosanna's Garden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Rosanna's Garden in de praktijk tot uitvoering brengt.
 

c. Rosanna's Garden is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Rosanna's Garden, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 

d. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
e. Na het einde van het online traject behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Rosanna's Garden streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Rosanna's Garden besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Rosanna's Garden de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Rosanna's Garden meest recente bekende e-mailadres op.

 

f. De door Rosanna's Garden aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten, modules of begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.
 

g. Indien de klant overgaat tot annulering van de overeengekomen sessie, zoals Reading of Healing of deelname aan een Workshop, Retraite, Cursus of Traject, en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeenkomt, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • Annulering tot 48 uur voor de sessie; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in hethet boekinboekingsformuliergsformulier ofof de offerte overeengekomen bedrag;

 • Annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de sessie; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in hethet boekinboekingsformuliergsformulier ofof de offerte overeengekomen bedrag;

 • Annulering binnen 24 uur voor de sessie; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in hethet boekinboekingsformuliergsformulier ofof de offerte overeengekomen bedrag;

 • Indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, dan wel wordt de sessie bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

h. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de workshops, cursussen, of sessies van Rosanna's Garden is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant en annulering plaatsvindt binnen de termijn genoemd in hethet boekinboekingsformuliergsformulier ofof de offerte. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen, zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

15. Overige Bepalingen en Toepasselijk Recht

a. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Rosanna's Garden en de klant in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

b. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, zijn deze voor Rosanna's Garden alleen bindend indien en voor zover deze door Rosanna's Garden uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 

c. Indien Rosanna's Garden op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 

d. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 

e. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Rosanna's Garden hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 

f. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rosanna's Garden partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

g. De klant en Rosanna's Garden zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
 

h. Indien dwingendrechtelijke regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Rosanna's Garden en de klant.

Versie

1.0   -  November 1, 2023

bottom of page